top of page

Wedstrijdreglement CloudCom

 

'Easter egg' in CloudCom bedrijfsvideo
 

Ingangsdatum: 11 januari 2022

English version is available upon request. Please send an e-mail to info@cloudcom.be.

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die CloudCom organiseert via haar website, andere online kanalen (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

CloudCom is een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te Zuidleiestraat 12-0B in Aalter met ondernemingsnummer 0883.620.708.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een wedstrijd van CloudCom, met uitzondering van medewerkers van CloudCom.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat CloudCom ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.2. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd.

2.3. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.4. Voor de 'Easter egg' in CloudCom bedrijfsvideo wedstrijd dienen deelnemers een mail te sturen naar info@cloudcom.be met de beschrijving van de 'easter egg' of een screenshot van het deel van de video waarin de 'easter egg' te zien is.

 

3. Wedstrijdverloop

3.1. De wedstrijd loopt gedurende duidelijk gecommuniceerde data. Dit wordt gecommuniceerd via haar website, e-mail, andere online kanalen (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter) of op een andere wijze.

Voor de 'Easter egg' in CloudCom bedrijfsvideo wedstrijd zal de wedstrijd lopen tot maandag 11 april 2022. 

3.2. De winnaar(s) worden bekendgemaakt per e-mail of per telefoon. Voor de 'Easter egg' in CloudCom bedrijfsvideo wedstrijd kunnen er maximaal 5 winnaars zijn.

 

4. Prijzen

4.1. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

4.2. CloudCom kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

4.3. Voor de 'Easter egg' in CloudCom bedrijfsvideo wedstrijd zullen de winnaars een code ontvangen om een t-shirt uit te kiezen die in voorraad is in de CloudCom Webshop. De code dekt zowel de aankoopprijs van de t-shirt alsook de verzendkosten.

 

5. Aansprakelijkheid van CloudCom

5.1. CloudCom is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.2. CloudCom is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is CloudCom niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan CloudCom niet aansprakelijk worden gesteld.

5.3. Indien CloudCom genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan CloudCom hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.4. CloudCom is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. CloudCom kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.

5.5. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van CloudCom in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat CloudCom in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door CloudCom verwerkt.
Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals LinkedIn, Facebook, …).

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. CloudCom houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt CloudCom zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van CloudCom uit te sluiten.

CloudCom behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door CloudCom geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met CloudCom of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. Het reglement

8.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van CloudCom aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die CloudCom in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. Indien zulks vereist is, kan CloudCom dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van CloudCom.

bottom of page