Gebruiksvoorwaarden CloudCom

English version is available upon request. Please send an e-mail to info@cloudcom.be.

Welkom bij onze gebruiksvoorwaarden. Dit is belangrijk en is van invloed op uw wettelijke rechten. Lees deze gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid daarom nauwkeurig door. 


1. Inleiding


Dank u wel voor het kiezen van CloudCom (‘CloudCom’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) heeft gekozen. Door te kiezen voor de CloudCom-service, de ‘CloudCom-service’ of ‘service’) gaat u een bindend contract aan met de CloudCom-entiteit aangegeven onderaan dit document. 


De CloudCom-service is gericht op de B2B markt en omvat sociale en interactieve kenmerken. Gebruik van de CloudCom-service steunt op verschillende technische vereisten.


Uw overeenkomst met ons omvat deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) en ons Privacybeleid. (Naar de voorwaarden, het privacybeleid en om het even welke voorwaarden waarmee u instemt wordt gezamenlijk verwezen als de ‘overeenkomsten’.) U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan mag u de CloudCom-service niet gebruiken of mag u geen enkele inhoud consumeren.


Lees de overeenkomsten nauwkeurig door. Ze behandelen belangrijke informatie over aan u geleverde CloudCom-diensten en om het even welke vergoedingen en kosten die we u aanrekenen. De overeenkomsten omvatten informatie over toekomstige wijzigingen aan de overeenkomsten, beperkingen in aansprakelijkheid, privacy-informatie en oplossing van geschillen.


2. Wijzigingen aan de overeenkomsten


Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals gezien de omstandigheden gepast is, bijv. door een duidelijke kennisgeving te plaatsen binnen de service zelf of door u een e-mail te zenden. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van de service nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst bezwaringen of vragen ondervindt, kunt u contact met ons op te nemen via info@cloudcom.be


3. Genieten van CloudCom


Hier is wat informatie over al de manieren waarop u van CloudCom kunt genieten.


3.1 Onze diensten


CloudCom levert een eigen cloudplatform aan. Dit is een betalende dienstverlening waarvan de prijs bepaalt wordt op basis van het gekozen pakket, het aantal gebruikers en de gekozen ondersteuning. Naar de CloudCom-diensten die gebruikt kunnen worden kan een onderscheid gemaakt worden tussen de starter pack, standard pack, KMO pack en private pack. 


De ondersteuning wordt onderverdeeld in 3 types, namelijk Desktop/Laptop ondersteuning, Desktop/Laptop ondersteuning + en Worry Free ondersteuning. Een ondersteuning is optioneel bij te nemen bij een CloudCom pakket.


3.2 Meer dan IT


CloudCom biedt een bijkomende service genoemd Meer dan IT. Deze dienst is een bijkomende dienst die enkel verkregen kan worden bij het kiezen voor een CloudCom pakket. Meer dan IT is gratis voor klanten. Het houdt in dat er ondersteuning aangeboden wordt op IT-apparatuur dat op eenzelfde netwerk zit binnen een bedrijf. In de Meer dan It dienstverlening fungeert CloudCom als tussenschakel tussen IT-leveranciers en de klant.


4. Rechten die wij aan u toekennen


De CloudCom-service en de inhoud zijn het eigendom van CloudCom of van de licentiegevers van CloudCom. We kennen u een beperkte, intrekbare licentie toe om gebruik te maken van de CloudCom-service, en een beperkte, intrekbare licentie voor persoonlijk, niet-commercieel, entertainmentgericht gebruik van de inhoud (de ‘licentie’). Deze licentie zal van kracht blijven tot en tenzij het door u of CloudCom beëindigd wordt. U belooft en stemt ermee in dat u de inhoud gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel, entertainmentgericht gebruik en dat u de CloudCom-service of de inhoud niet zult herverdelen of overdragen.


De CloudCom-softwaretoepassingen en de inhoud zijn onder licentie aan u gegeven, niet verkocht, en CloudCom en zijn licentiegevers behouden eigendomsrechten op alle kopieën van de CloudCom-softwaretoepassingen en inhoud, zelfs na installatie op uw persoonlijke computers, mobiele handset, tabletten en/of andere relevante toestellen (‘toestellen’).


Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van CloudCom en alle andere kenmerken van het CloudCom-merk (‘merkkenmerken van CloudCom’) zijn uitsluitend eigendom van CloudCom of zijn licentiegevers. De overeenkomsten geven u geen enkel recht om om het even welke van de merkkenmerken van CloudCom te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.


U stemt ermee in om u te houden aan onze richtlijnen voor gebruikers en de CloudCom-service, de inhoud of om het even welk deel daarvan niet te gebruiken op om het even welke manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten. Tenzij voor de rechten die uitdrukkelijk aan u verleend zijn in deze overeenkomsten, verleent CloudCom geen recht, eigendom of belang aan u toe inzake de CloudCom-service of de inhoud.


5. Toepassingen van derden


De CloudCom-service is geïntegreerd met toepassingen, websites en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) om inhoud, producten en/of diensten voor u beschikbaar te maken. Deze toepassingen van derden hebben mogelijk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleidslijnen en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacybeleidslijnen. U begrijpt en stemt ermee in dat CloudCom het gedrag, de kenmerken of de inhoud van om het even welke toepassing van derden niet onderschrijft of er niet verantwoordelijk voor is, noch voor om het even welke transactie die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen van derden. 


6. Richtlijnen voor gebruikers


CloudCom respecteert rechten inzake intellectuele eigendom en verwacht van u hetzelfde. We hebben een paar basisregels opgesteld die u moet volgen bij het gebruiken van de service, om te verzekeren dat iedereen kan blijven genieten. 


Het volgende is om geen enkele reden ook toegestaan:


het kopiëren, herverdelen, namaken, ‘rippen’, opnemen, overdragen, uitvoeren voor of tonen aan het publiek, uitzenden, of beschikbaar maken aan het publiek van om het even welk deel van de CloudCom-service of de inhoud, of op andere manier om het even welk gebruik te maken van de CloudCom-service of de inhoud die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten of onder toepasselijke wetgeving, of die op andere manier een inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright) in de CloudCom-service of de inhoud of om het even welk deel ervan;


de CloudCom-service te gebruiken om om het even welke plaatselijke bestanden te importeren of kopiëren als u niet het wettelijk recht heeft ze op deze manier te importeren of te kopiëren;


het reverse engineeren, decompileren, uit elkaar halen, aanpassen of aanmaken van afgeleide werken gebaseerd op de CloudCom-service, inhoud of om het even welk deel ervan, tenzij toegestaan door toepasselijke wetgeving;


het omzeilen van om het even welke technologie die gebruikt wordt door CloudCom, zijn licentiegevers, of om het even welke andere derde partij om de inhoud of de service te beschermen;


het verkopen, verhuren, in sublicentie geven of leasen van om het even welk deel van de CloudCom-service of de inhoud;


het kunstmatig verhogen van afspeeltelling of het op andere manier manipuleren van de diensten door een script of ander geautomatiseerd proces te gebruiken;


het verwijderen of wijzigen van om het even welk copyright, handelsmerk of andere kennisgeving van intellectuele eigendom die omvat zijn in of geleverd via de CloudCom-service (inclusief voor het doel om enige aanwijzing van eigendom of herkomst van om het even welke inhoud te vermommen of te wijzigen);


het geven van uw wachtwoord aan om het even welke andere persoon of het gebruiken van de gebruikersnaam en het wachtwoord van om het even welke andere persoon;


de CloudCom-service te ‘crawlen’ of anderszins om het even welke geautomatiseerde manier (inclusief bots, scrapers en spiders) te gebruiken om informatie te verzamelen uit CloudCom; of


het verkopen van een gebruikersaccount, of anderszins aanvaarden van enige vergoeding, al dan niet financieel, om de naam van een account, of de inhoud omvat op een account te beïnvloeden.

Respecteer CloudCom, de eigenaars van de inhoud en andere gebruikers van de CloudCom-service. Neem geen deel aan enige activiteit, post geen gebruikersinhoud of gebruik geen gebruikersnaam die materiaal bevat of zelf het volgende is:


beledigend, krenkend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend of obsceen;


illegaal, of bedoeld om een illegale daad van om het even welke soort te promoten of uit te voeren, inclusief maar zonder beperking tot overtredingen van rechten inzake intellectuele eigendom, privacyrechten of eigendomsrechten van CloudCom of een derde partij;


bevat uw wachtwoord of bevat doelbewust het wachtwoord van om het even welke andere gebruiker of omvat doelbewust persoonsgegevens van derden of is bedoeld om dergelijke persoonsgegevens te verkrijgen;


omvat kwaadaardige inhoud zoals malware, trojan horses of virussen, of verhindert op andere wijze de toegang van een andere gebruiker tot de service;


is bedoeld om andere gebruikers te pesten of te treiteren of doet dat daadwerkelijk;


voordoet alsof u een relatie met een andere gebruiker, persoon of entiteit heeft of die verkeerd voorstelt, of die op andere manier frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is;


geautomatiseerde manieren gebruikt om kunstmatig inhoud te promoten;


de overdracht inhoudt van niet gevraagde massapost of andere vormen van spam (‘spam’), junkmail, ketenbrieven of soortgelijke berichten, inclusief via de inbox van CloudCom;


commerciële of verkoopactiviteiten omvat, zoals reclame, promoties, wedstrijden, sweepstakes of piramidespelen, die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door CloudCom;


linken of referenties bevat naar commerciële producten of diensten of die op andere manier promoot, tenzij zoals uitdrukkelijk toegestaan door CloudCom;


de CloudCom-service verhindert of op om het even welke manier verstoort, ermee knoeit, er inbreuk op pleegt, of probeert te toetsen, scannen of testen op kwetsbaarheden in de service of de computersystemen, netwerk, gebruiksregels van CloudCom of van om het even welke van de beveiligingscomponenten of authenticatiemaatregelen van CloudCom of om het even welke andere beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op de service, de inhoud of om het even welk deel ervan; of


in strijd is met de overeenkomsten, zoals bepaald door CloudCom.

 


U erkent en stemt ermee in dat het posten van zulke gebruikersinhoud kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of schorsing van uw CloudCom-account. U stemt er ook mee in dat CloudCom voor om het even welke reden uw gebruikersnaam terug kan eisen.


Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount, en u alleen bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw wachtwoord. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord op de service. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u gelooft dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.


7. Inbreuk en gebruikersinhoud melden


CloudCom respecteert rechten van eigenaars van intellectuele eigendom. Als u gelooft dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrechten of andere rechten is het beleid van CloudCom inzake copyright van toepassing: als CloudCom door een copyright-houder op de hoogte wordt gebracht dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op een copyright, kan CloudCom, volledig naar eigen goeddunken, actie ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan de provider van die inhoud. Als de provider meent dat de inhoud geen inbreuk vormt, kan de provider een tegenbericht indienen bij CloudCom met een verzoek de verwijderde inhoud te herstellen.


Als u meent dat enige inhoud niet in naleving is met de Richtlijnen voor gebruikers, contacteer ons via info@cloudcom.be


8. Beperkingen en wijzigingen inzake de service


CloudCom zal redelijke inspanningen leveren om de CloudCom-service operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. In de mate dat dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving, behoudt CloudCom zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van de CloudCom-service tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, behalve waar dat bij wet verboden is, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van de CloudCom-service of van om het even welke functie of kenmerk daarvan. Ongeacht het voorgaande, zal CloudCom, indien u vooruitbetaalde vergoedingen heeft gemaakt voor betaalde abonnementen die CloudCom permanent stopzet voorafgaande aan het einde van de vooruitbetaalde periode , u de vooruitbetaalde vergoedingen voor de vooruitbetaalde periode terugbetalen na dergelijke stopzetting. 


9. Klantenondersteuning


Voor klantenondersteuning met accountgerelateerde en betalingsgerelateerde vragen (‘verzoeken voor klantenondersteuning’), contacteert u ons best ofwel via (1) het contactformulier op de website of (2) via het e-mailadres info@cloudcom.be. We zullen redelijke pogingen ondernemen om binnen een redelijk tijdskader te antwoorden op alle verzoeken voor klantenondersteuning.


10. Betalingen, annuleringen en afkoeling


Betaalde pakketten worden rechtstreeks en in afspraak met CloudCom gekozen. Uw betaling zal automatisch vernieuwen aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw betaald abonnement via uw abonnementspagina annuleert vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. De annulering zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode. Als u echter u betaling of betaald abonnement annuleert, en/of om het even welke overeenkomsten beëindigt (1) nadat u CloudCom heeft gebruikt tijdens de afkoelperiode, of (2) nadat de afkoelperiode voorbij is (waar van toepassing) of (3) voorafgaand aan het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen we geen abonnementskosten terugbetalen die reeds aan ons zijn betaald. De wijze van terugbetaling hangt af van de betaalwijze.


Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn voordat de afkoelperiode voorbij is, moet u contact opnemen met CloudCom via info@cloudcom.be.


CloudCom kan de prijs voor betaalde abonnementen van tijd tot tijd wijzigen en zal elke prijswijziging op voorhand aan u bekendmaken en, indien van toepassing, zal u vertellen hoe die wijzigingen te aanvaarden. Prijswijzigingen voor betaalde abonnementen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Zoals toegestaan door plaatselijke wetgeving, gaat u akkoord met de nieuwe prijs door de CloudCom-service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u niet instemt met de prijswijzigingen, heeft u het recht om de wijziging te verwerpen door u voordat te prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven uit de CloudCom-service. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen over prijswijzigingen nauwkeurig leest.


11. Duur en beëindiging


De overeenkomsten blijven van toepassing totdat deze door u of CloudCom beëindigd worden. U erkent echter en stemt ermee in dat de eeuwige licentie die door u is verleend in verband met gebruikersinhoud onherroepbaar is en daarom zal blijven voortduren na het vervallen of beëindigen van om het even welke van de overeenkomsten, voor om het even welke reden. CloudCom kan de overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot de CloudCom-service om het even wanneer opschorten, inclusief in het geval van uw feitelijk of verdacht niet gemachtigd gebruik van de CloudCom-service en/of inhoud, of van niet-naleving van de overeenkomsten. Als u of CloudCom de overeenkomsten beëindigt, of als CloudCom uw toegang tot de CloudCom-service opschort, stemt u ermee in dat CloudCom geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat CloudCom geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. U kunt de overeenkomsten om het even wanneer beëindigen.


12. Garantie en vrijwaring


WIJ STREVEN ERNAAR DE BEST MOGELIJKE SERVICE AAN TE BIEDEN, MAAR U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE CLOUDCOM-SERVICE ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ WORDT AANGEBODEN, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN OM HET EVEN WELKE AARD. U GEBRUIKT DE CLOUDCOM-SERVICE OP UW EIGEN RISICO. IN DE RUIMSTE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN CLOUDCOM EN ALLE EIGENAARS VAN DE INHOUD GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MAKEN EN ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE AFWIJZEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET VORMEN VAN EEN INBREUK. NOCH CLOUDCOM NOCH OM HET EVEN WELKE EIGENAAR VAN INHOUD GEEFT GARANTIES DAT DE CLOUDCOM-SERVICE VRIJ IS VAN MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. DAARNAAST GEEFT CLOUDCOM GEEN VERTEGENWOORDIGING, NOCH GEEFT HET GARANTIES, ONDERSCHRIJVINGEN, OF AANVAARDT HET VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OM HET EVEN WELKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN (OF VOOR DE INHOUD DAARVAN), GEBRUIKERSINHOUD OF OM HET EVEN WELK ANDER PRODUCT OF SERVICE DIE WORDT AANGEPREZEN OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ OP OF DOOR DE CLOUDCOM-SERVICE OF OM HET EVEN WELKE GELINKTE WEBSITE, OF IN OM HET EVEN WELKE BANNER OF ANDERE RECLAME VOORGESTELD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE DOOR U VAN CLOUDCOM IS VERKREGEN, ZAL WAT DIT BETREFT GARANTIE LEVEREN IN NAAM VAN CLOUDCOM. SOMMIGE ASPECTEN VAN DIT ONDERDEEL ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IN BEPAALDE JURISDICTIES, INDIEN VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.


DIT HEEFT GEEN INVLOED OP UW STATUTAIRE RECHTEN ALS CONSUMENT.


13. Beperking


U STEMT ERMEE IN DAT, IN DE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL VOOR OM HET EVEN WELK PROBLEEM OF ONTEVREDENHEID MET DE CLOUDCOM-SERVICE BESTAAT UIT HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE VAN ALLE CLOUDCOM-SOFTWARE EN OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE CLOUDCOM-SERVICE. AANGEZIEN CLOUDCOM GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD DAARVAN, EN AANGEZIEN UW RELATIE MET DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN BEHEERD KAN ZIJN DOOR AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN MET DERGELIJKE DERDE PARTIJEN, IN DE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL, IN VERBAND MET CLOUDCOM, VOOR OM HET EVEN WELK PROBLEEM OF ONTEVREDENHEID MET TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD DAARVAN, HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE EN/OF HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN.


IN DE RUIMSTE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN CLOUDCOM, ZIJN FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, OPVOLGERS, AANGEWEZEN PERSONEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (1) ELKE NIET-RECHTSTREEKSE, SPECIALE, TOEVALLIGE, BESTRAFFENDE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSMATIGE SCHADE; (2) ELK VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ZAKEN OF WINSTEN (RECHTSTREEKS OF NIET-RECHTSTREEKS), IN ALLE GEVALLEN VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE CLOUDCOM-SERVICE, TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, ONGEACHT DE JURIDISCHE VISIE, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET OF CLOUDCOM AL DAN NIET GEWAARSCHUWD WAS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HULPMIDDEL FAALT IN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN; OF (3) DE SAMENGEVOEGDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE CLAIMS IN VERBAND MET DE CLOUDCOM-SERVICE, TOEPASSINGEN VAN DERDEN, OF DE INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN DIE MEER BEDRAAGT DAN DE HOEVEELHEID DIE DOOR U BETAALD IS AAN CLOUDCOM TIJDENS DE VOORAFGAANDE TWAALF MAANDEN IN KWESTIE, IN DE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.


Niets in de overeenkomsten neemt de aansprakelijkheid van CloudCom weg of beperkt die voor wat betreft fraude, frauduleuze onjuiste voorstellingen, overlijden of persoonlijke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid, en, indien vereist door toepasselijke wetgeving, door zijn zware nalatigheid. Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving.


14. Rechten van derden


U erkent en stemt ermee in dat de eigenaars van de inhoud en bepaalde distributeurs bedoelde begunstigden zijn van de overeenkomsten en het recht hebben de overeenkomsten rechtstreeks bij u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit onderdeel, zijn de overeenkomsten niet bedoeld om rechten te verlenen aan om het even wie buiten u en CloudCom, en zullen de overeenkomsten in geen geval om het even welke begunstigde rechten van een derde partij creëren. Verder zullen de rechten op het beëindigen, intrekken of instemmen met om het even welke uitzondering, afstandsverklaring of schikking inzake de overeenkomsten niet onderworpen zijn aan de instemming van om het even welke andere persoon.


15. Volledige overeenkomst


Behalve zoals vermeld in dit onderdeel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en CloudCom, bevatten de overeenkomsten alle voorwaarden en bepalingen die overeengekomen zijn tussen u en CloudCom en hebben deze voorrang op om het even welke voorafgaande overeenkomsten voor wat betreft deze overeenkomsten, of deze nu schriftelijk of mondeling zijn gemaakt.


16. Scheidbaarheid en vrijstelling


Tenzij zoals anderszins vermeld in de overeenkomsten, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten voor om het even welke reden of in om het even welke mate als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overblijvende bepalingen van de overeenkomsten of zal deze op geen enkele manier ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en de toepassing van die bepaling zal afgedwongen worden in de mate zoals toegestaan door de wet.


Elk nalaten door CloudCom of om het even welke derde begunstigde om de overeenkomsten of om het even welke bepaling daarvan af te dwingen, zal geen afstand doen van het recht van CloudCom of de toepasselijke derde begunstigde daartoe.


17. Toewijzing


CloudCom kan de overeenkomsten of om het even welk deel ervan toewijzen, en CloudCom kan om het even welke van zijn verplichtingen onder de overeenkomsten delegeren. U mag de overeenkomsten of om het even welk deel ervan niet toewijzen, noch uw rechten onder de overeenkomsten aan om het even welke derde partij overdragen of in sublicentie geven.


18. Schadeloosstelling


In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat u CloudCom schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit: (1) uw inbreuk op deze overeenkomst; (2) om het even welke gebruikersinhoud; (3) om het even welke activiteit die u uitvoert op of door de CloudCom-service; en (4) uw overtreding van om het even welke wet of de rechten van een derde partij.


19. Keuze van recht, verplichte arbitrage en plaats
19.1 Heersend recht/jurisdictie


Tenzij anders vereist door een verplichte wet van een lidstaat van de Europese Unie of om het even welke andere jurisdictie, zijn de overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/claims die daaruit of in verband daarmee voortkomen) onderworpen aan de wetten van de staat of het land die (dat) hieronder vermeld is, zonder rekening te houden met keuze van of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.


19.2 VRIJSTELLING VAN GROEPSVORDERINGEN

 

WAAR TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, STEMMEN U EN CLOUDCOM ERMEE IN DAT IEDER CLAIMS MAG INBRENGEN TEGEN DE ANDERE, MAAR ALLEEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN IN OM HET EVEN WELKE BEWEERDE GROEP OF REPRESENTATIEVE VORDERING. Tenzij u en CloudCom er beiden mee instemmen, kan geen arbiter of rechter de claims van meer dan één persoon samenvoegen of op andere manier voorzitten over om het even welke vorm van representatieve of groepsactie.


19.3 ARBITRAGE

 

Als u zich bevindt in, gebaseerd bent in, kantoren heeft in of zaken doet in een jurisdictie waarin dit onderdeel 24.3 afdwingbaar is, zijn de volgende verplichte arbitragebepalingen op u van toepassing:


19.3.1 Geschiloplossing en arbitrage

U en CloudCom stemmen ermee in dat om het even welk geschil, claim of controversie tussen u en CloudCom die voortkomt in verband met of op om het even welke manier verbonden is aan deze overeenkomsten of uw relatie met CloudCom als gebruiker van de service (of dit nu gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling of om het even welke andere rechtstheorie, en of de claims worden opgeworpen tijdens of na beëindiging van de overeenkomsten) bepaald zal worden door middel van verplichte, bindende en individuele arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak in een rechtbank. ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN NAZICHT DOOR EEN RECHTBANK VAN EEN ARBITRAGETOEKENNING IS BEPERKT. Er kan een meer beperkte inzage van stukken zijn dan in een rechtbank. De arbiter moet deze overeenkomst volgen en kan dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (inclusief honoraria voor advocaten), behalve dat de arbiter geen bevestigende of voorlopige voorzieningen kan toekennen ten voordele van iemand buiten de partijen in arbitrage. Deze arbitragebepaling zal na beëindiging van de overeenkomsten van kracht blijven.


19.3.2 Uitzonderingen

Ongeacht de bovenstaande clausule (24.3.1), stemmen u en CloudCom er beide mee in dat niets hierin geacht zal worden de rechten van u beiden op om het even welk moment op te geven, uit te sluiten of op een andere manier te beperken om (1) een individuele zaak aan te spannen bij een kantongerecht, (2) om afdwingingsacties na te streven via toepasselijke federale, staats- of lokale agentschappen waar dergelijke acties beschikbaar zijn, (3) om voorlopige voorzieningen te zoeken in een rechtbank of (4) om een rechtszaak aan te spannen voor een rechtbank om claims inzake inbreuk op intellectuele eigendom aan te pakken.


19.3.3 Tijd voor indiening

Elke arbitrage moet begonnen worden door het indienen van een eis tot arbitrage binnen EEN (1) JAAR na de datum waarop de partij die de claim voorlegt voor het eerst kennis heeft van of redelijkerwijs kennis zou moeten hebben van de handeling, weglating of in gebreke blijven die aanleiding geeft tot de claim; en er zal geen recht zijn op om het even welke oplossing voor om het even welke claim die niet binnen die periode is voorgelegd. Indien toepasselijke wetgeving een beperking van één jaar durende periode voor het indienen van claims verbiedt, moet elke claim worden voorgelegd binnen de kortste tijdsperiode zoals toegestaan door de wet.


19.3.4 Kennisgeving; verwerking

Een partij met de intentie om arbitrage aan te spannen moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil opsturen naar de andere, via aangetekende post. Het adres van CloudCom voor kennisgevingen is: CloudCom, Zuidleiestraat 12-0B, 9880 Aalter. De kennisgeving moet (1) de aard en grond van de claim of het geschil beschrijven; en (2) de specifieke verzochte voorzieningen uiteenzetten (‘eis’). We stemmen ermee in om te goeder trouw inspanningen te leveren om de claim rechtstreeks op te lossen, maar als we geen overeenkomst bereiken binnen 30 dagen nadat de kennisgeving is ontvangen, kunt u of kan CloudCom een arbitragezaak aanspannen. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van om het even welk aanbod tot beslechting dat door u of door CloudCom wordt gemaakt, niet worden vrijgegeven aan de arbiter totdat de arbiter een definitieve beslissing en toekenning uitspreekt, indien van toepassing. Alle documenten en informatie die tijdens de arbitrage zijn vrijgegeven, zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden door de ontvanger en zullen niet gebruikt worden door de ontvanger voor om het even welk ander doel dan voor de arbitrage of de afdwinging van de beslissing en toekenning van de arbiter, en zal niet worden vrijgegeven tenzij in vertrouwen aan personen die er voor dergelijke doelen of zoals vereist door toepasselijke wetgeving kennis van moeten hebben. Tenzij zoals vereist voor het afdwingen van de beslissing en toekenning van de arbiter, zullen u noch CloudCom om het even welke publieke aankondiging of publieke opmerking maken of om het even welke publiciteit uitgeven aangaande de arbitrage, inclusief, maar niet beperkt tot, het feit dat de partijen in geschil zijn, het bestaan van de arbitrage of om het even welke beslissing of toekenning van de arbiter.


19.3.5 Aanpassingen

In het geval dat CloudCom toekomstige wijzigingen maakt aan deze arbitragebepaling (buiten een wijziging in het adres van CloudCom voor kennisgevingen), kunt u al dergelijke wijzigingen verwerpen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres van CloudCom voor kennisgevingen binnen 30 dagen na de wijziging, in welk geval uw account bij CloudCom onmiddellijk beëindigd zal worden en deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaande aan de amendementen die u verwerpt, van kracht zal blijven.


19.3.6 Afdwingbaarheid

Indien men vaststelt dat de vrijstelling van groepsvorderingen in onderdeel 24.2 niet afdwingbaar is door arbitrage of als men vaststelt dat een deel van dit onderdeel 24.3 , ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal dit gehele onderdeel nietig zijn en, in dergelijk geval, stemmen de partijen ermee in dat de exclusieve jurisdictie en plaats van rechtspraak zoals beschreven in onderdeel 24.1 elke handeling zal beheersen die voortkomt uit of in verband met de overeenkomsten.


20. Contact met ons opnemen


Als u vragen of zorgen heeft aangaande de CloudCom-service of de overeenkomsten, neem dan contact op met CloudCom via het e-mailadres info@cloudcom.be


Dank u wel voor het lezen van onze voorwaarden. We hopen dat u geniet van CloudCom!